Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek 10.00 – 16.00

E-mail:

biuro.marimed@gmail.com

Kontakt telefoniczny:

Tel. 12 415 30 90, Tel. 510 732 900 Tel. 500 732 772

Adres:

Ul. Bałtycka 3, 31-214 Kraków

N.Z.O.Z. „MARI-MED”
Opieka Długoterminowa i Paliatywna

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby. Świadczenia w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmują opieką pacjentów w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach. Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.

ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI

Świadczenia w ramach hospicjum domowego obejmują świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej
Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) oraz innych objawów somatycznych, opiekę
psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie
powikłaniom. Ponadto badania zlecone przez lekarza hospicjum domowego, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie wyrobów medycznych, m.in.:

– koncentratory tlenu
– ssaki elektryczne
– inhalatory
– pompy infuzyjne
– wózki inwalidzkie
– chodziki
– materace przeciwodleżynowe

Pacjenci objęci opieką przez zespół hospicjum domowego mają zapewniony całodobowy
dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez personel
medyczny hospicjum domowego:

lekarza – porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
pielęgniarkę – wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
psychologa – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum.
fizjoterapeutę – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum.

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Warunkiem realizacji świadczeń w zakresie hospicjum domowego jest wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Rozpoznania kwalifikujące do
HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347)

Wizyta personelu medycznego hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z
pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem. W trakcie sprawowania opieki, podczas
każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia
dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego oraz informacje o:
numerach telefonów personelu hospicjum domowego,
udzieleniu porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby,
udzieleniu wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej
prowadzenia.

REJESTRACJA DO HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI:

Wymagane dokumenty do przyjęcia:

Zgłoszenia pacjenta można dokonać:

W przypadku rezygnacji z planowanej opieki należy pamiętać o przekazaniu tej informacji  do Hospicjum Domowego.

Ostateczna decyzja, od której zależy przyjęcie pacjenta do domowej opieki paliatywnej  należy do lekarza kwalifikującego z hospicjum.