ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi
przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Warunkiem realizacji świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest:

 •  nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe,
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń
  gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci
  i młodzieży wentylowanych mechanicznie,
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia pielęgniarskie obejmują czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego przez pielęgniarkę podczas pierwszej wizyty u pacjenta planu opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, jak również:

 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym
  kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością
 •  świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania
 •  edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny
 •  pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym
  funkcjonowaniem w środowisku domowym
 •  pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do
  właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Pielęgniarka opieki długoterminowej na koniec każdego miesiąca dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W przypadku, gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel, należy zakończyć opiekę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; w soboty i dni ustawowo wolne od pracy udziela świadczeń w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.

REJESTRACJA DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Wymagane dokumenty do przyjęcia:

Zgłoszenia pacjenta można dokonać:

Oryginał skierowania w postaci papierowej należy dostarczyć, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku rezygnacji z planowanej opieki należy pamiętać o przekazaniu tej informacji.

REJESTRACJA DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ